O | K

index | curriculum | bibliographica | libri | granty | opera et opuscula |


opera et opuscula | bibliografie

Bibliografie (texty, redakce, překlady) / Ondřej Koupil
[seznam není kompletní, postupně je doplňován; poslední aktualizace 190822]

Bibliografie (texty, redakce, překlady) | Ondřej Koupil

1992
1992/1 Krev úzkosti. Iniciály, 1992, roč. 3, č. 26 (celkově), s. 56–60.

1993
1993/1 Obrazy Anastáze Opaska. Český deník, 1993, roč. 3, č. 100, s. 8 [rec.].

1996
1996/1 Listy z Číny. Literární noviny, 1996, roč. 7, č. 2, s. 10. [podepsáno Josef Bednařík, rec. knihy Karla Slavíčka SJ Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716–1735). Praha: Vyšehrad, 1995, 272 s.].
1996/2 ROSA, Václav Jan. Předmluva k Čechořečnosti. z lat. přel. Ondřej Koupil. Listy filologické, 1996, roč. 119, č. 1–4, s. 101–161. 
http://www.jstor.org/stable/23466990
1996/3 Překlad části Rosovy Čechořečnosti s úvodem a komentářem. Nepublikovaná diplomní práce Uk FF Praha, 1996.

1997
1997/1 Ignis lentus, oheň pomalý. Literární noviny, 1997, roč. 8, č. 15, s. 6 [rec. knihy Jaroslava Durycha Služebníci neužiteční. Praha: Argo, 1996, 818 s.]. 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/8.1997/15/6.png
1997/2 Vznik Vinařického překladu Vergilia. In Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného: sborník. Vysoké Mýto: Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě, 1997, s. 129–139.

1998
1998/1 Řehole Benediktova (živé — dílo — minulosti). Souvislosti, 1998, roč. 9, č. 2 (36), s. 68–81.
1998/2 Regula Benedicti. Řehole Benediktova. z lat. přel. Alžběta Franecová, Vojtěch Engelhart a Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998. [red. a revize překladu; nepodepsaný text Řehole Benediktova v češtině, s. LV–LXII: přehled a popis dosavadních vydání a ediční poznámka].
1998/3 SAVONAROLA, Girolamo (Hieronymus). Útěcha mého putování. z lat. přel. Ondřej Koupil. In Savonarola, Girolamo. Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere. Přel. Ondřej Koupil, Markéta Zettlová a Stanislav Straka. Praha: Krystal OP, 1998, s. 37–113.
1998/4 Oslavy obnoveného kláštera v Rajhradě. Lidové noviny (příloha Orientace), 1998, sobota 26. září 1998, s. 22.
1998/5 Kompas na cestu ke spáse. Katolický týdeník, 1998, roč. 9, č. 40, s. 8.

1999
1999/1 MERTON, Thomas. Monastický pokoj. z angl. přel. Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1999, 68 s. [= Pietas benedictina 1].
1999/2 BERNARD z CLAIRVAUX. O stupních pokory a pýchy. z lat. přel. Ondřej Koupil. In BERNARD z CLAIRVAUX. O stupních pokory a pýchy. Chvály panenské Matky. Přel. Ondřej Koupil a Ondřej M. Petrů OP. Praha: Krystal OP, 1999, s. 17–62 [s revizí překladu předmluv].
1999/3 Dva rozhovory, dvojí Žalmy, dvě buchty a Světlem oděná. Souvislosti, 1999, roč. 10, č. 1 (39), s. 221–337 [rec. knih Jana Jandourka Tomáš Halík: ptal jsme se cest. Praha: Portál, 1997; Jana Konzala Zpověď tajného biskupa. Připravil Bob Fliedr. Praha. Portál, 1998; Knihy žalmů. z hebr. přel. Viktor Fischl. Praha: Melantrich, 1998; Jeruzalémská bible [...] IX. Žalmy. Praha: Krystal OP, 1998; Martina C. Putny Česká katolická literatura 1848–1918. Praha: Torst, 1998; Ernsta R. Curtia Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998; Alexandra Sticha Světlem oděná. Praha: Argo, 1998]. 
http://souvislosti.cz/199/koupil.html
1999/4 Profesor Černý a editor pilný. Souvislosti, 1999, roč. 10, č. 3–4 (41–42), s. 267–269 [rec. knihy Václava Černého Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Podzim středověku a renesance. Jinočany: H&H, 1998].
1999/5 Návraty. Souvislosti, 1999, roč. 10, č. 3–4 (41–42), s. 270–272 [rec. knihy Jaroslava Kolára Návraty bez konce: studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis, 1999].
1999/6 Václav Jan Rosa o českém slovese. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 3–4, s. 160–166 [překlad s krátkým úvodem].
1999/7 Žena krásná náramně. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 3–4, s. QQQ–220 [rec. knihy Žena krásná náramně. Ed. Milan Kopecký aj. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 1998].
1999/8 Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 3–4, s. 220–222 [rec. knihy Jana Royta Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha: Karolinum, 1999].

2000
2000/1 KADLEC, Jaroslav. Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000 [= Pietas benedictina 2] [red., sestavení a doplnění bibliografie].
2000/2 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000 [= Pietas benedictina 3] [red. a pozn. o starších překladech].
2000/3 [odpověď na anketu revue o českých biblických překladech]. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 1 (43), s. 135–137.
2000/4 Podzim středověku — jaro medievistiky. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 2 (44), s. 246–249 [rec. knihy Johana Huizingy Podzim středověku. Přel. G. Veselá a Š. Belisová. Jinočany: H&H, 1999].
2000/5 AUGUSTIN. Odpověď Simplicianovi. z lat. přel. Ondřej Koupil. In AUGUSTIN. O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi. Přel. Stanislav Sousedík a Ondřej Koupil. Praha: Krystal OP, 2000, s. 69–134.
2000/6 Ad loca sancta. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 3–4 (45–46), s. 250–252 [rec. knihy Itinerarium Egeriae = Putování Egeriino. Ed. a přel. M. Hejtmanová. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999; vyšlo 2001].
2000/7 Silná kniha. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 3–4 (45–46), s. 275–280 [rec. knihy F. V. Mareše Cyrilometodějská tradice a slavistika. Ed. a přel. E. Bláhová, V. Konzal a J. Vintr. Praha: Torst, 2000; vyšlo 2001].
2000/8 Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4 [redaktor čísla; vyšlo 2001].
2000/9 Čeští bohemisté ve Vídni: kdo je kdo. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 208–212 [podepsáno ok; vyšlo 2001].
2000/10 Konference o 225. výročí založení vídeňské bohemistiky (beseda u hranatého stolu). Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 214–223 [rozhovor s Václavem Petrbokem a Alexandrem Stichem; vyšlo 2001].
2000/11 A. V. Šembera. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 228–231 [ukázky z díla A. V. Š. „vybral a uvedl ok“; vyšlo 2001].
2000/12 „v polemickém zapálení“. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 262–265 [přepis krátkých ukázek z textů J. Hallera a stručný úvod; vyšlo 2001].
2000/13 Bohemista čte knihu vídeňského slavisty. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 270–271 [referát o knize F. V. Mareše Cyrilometodějská tradice a slavistika. Ed. a přel. E. Bláhová, V. Konzal a J. Vintr. Praha: Torst, 2000; vyšlo 2001].
2000/14 Druhý rychnovský sborník. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 273–274 [referát o sborníku Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století: sborník příspěvků z konference konané 27.–29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Ed. V. Petrbok, R. Lunga a J. Tydlitát. Boskovice: Albert, 1999; vyšlo 2001].

2001
2001/1 ADAM, Robert, JANČÁKOVÁ, Jana, KOUPIL, Ondřej, KUČERA, Karel, a REJZEK, Jiří. Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, b. d. [2001]. [podíl na úpravě starší stejnojmenné publikace J. Jančákové a K. Kučery].
2001/2 Česká, ale latinská. Souvislosti, 2001, roč. 12, č. 1 (47), s. 217–223. [rec. knihy J. Nechutové Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000]. 
http://souvislosti.cz/101/pc0101.pdf
2001/3 HOLZHERR, Georg. Řehole Benediktova: uvedení do křesťanského života (komentář). Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001. 312 s. [= Pietas benedictina 4] [red., revize lat. citátů a jazyková úprava celku; vyšlo 2002].
2001/4 BORKOWSKA, Małgorzata. Kristus — život Marmionův. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001. 176 s. [= Pietas benedictina 5] ISBN 80-902682-4-2 [red., úprava ukázky Marmionova díla s A. Skřivánkem; vyšlo 2002].

2002
2002/1 Benediktini v Břevnově. In Royt, Jan. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002, s. 42–46. ISBN 80-902682-5-0 [zároveň redakce publikace].
2002/2 Autor Poučných příběhů pro komořího Lausa a jeho doba. In Palladios. Poučné příběhy pro komořího Lausa. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. XXXII, 128 s. [= Pietas benedictina 6], s. IX–Xv [zároveň redakce knihy a bibliografie].
2002/3 Egyptští poustevníci v českém středověku. In Palladios. Poučné příběhy pro komořího Lausa. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. XXXII, 128 s. [= Pietas benedictina 6], s. XXVII–XXXII [s edicí O svatém Pavlu, jenž jest slul sprostný, s. XXIX–XXXII].
2002/4 rec. Gertraude Zand — Jiří Holý (Hrsg.), Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur / České baroko: jazyk, literatura, kultura. Frankfurt am Main aj.: Lang 1999, 312 s. Listy filologické, 2002, roč. 125, č. 1–2, s. 166–173 [vyšlo 2003]. 
http://www.jstor.org/stable/23467879
2002/5 k dílu Jana Caramuela z Lobkovic. Listy filologické, 2002, roč. 125, s. 258–288 [vyšlo 2003]. 
http://www.jstor.org/stable/23467814
2002/6 Jak prv psávali Čechové. Listy filologické, 2002, roč. 125, s. 310–320 [rec. Štejer, M. V. Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti. Ed. D. Nečas. Praha: Akropolis, 2001; číslo časopisu vyšlo 2003]. 
http://www.jstor.org/stable/23467817. [AD nehonorované]

2003
2003/1 FIDLEROVÁ, Alena, aj. Alexandr Stich. Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 6, 3. 2., s. 2 [společně s Alenou Fidlerovou, Martinou Šulckovou, Janem Linkou, Filipem Outratou a Václavem Petrbokem].
2003/2 Rozloučení s Alexandrem Stichem. Dokořán: bulletin Obce spisovatelů, 2003, roč. 7, č. 25, s. 41–42.
2003/3 FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Přel. Z. Lochovský. Praha: Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003 [= Pietas benedictina 7] [revize překladu, redakce].
2003/4 COZZENS, Donald Bernard. Měnící se tvář kněžství: reflexe nad krizí kněžské duše. Přel. M. Koupilová. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. [redakce].
2003/5 Matouš Benešovský zvaný Philonomus a jeho jazykové knížky. In BENEŠOVSKÝ, Matouš, zvaný Philonomus. Grammatica Bohemica. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil. Praha: KLP, 2003, s. ix–xli [vyšlo v lednu 2004].
2003/6 BENEŠOVSKÝ, Matouš, zvaný Philonomus. Grammatica Bohemica. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil. Praha: KLP, 2003 [kritická edice, vyšlo v lednu 2004].
2003/7 JANDIT, Václav. Nejjasnější kníže! In Valášek, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone (in HEROLD, Vilém, a PÁNEK, Jaroslav, (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478), s. 476–478 [překlad dedikace gramatiky].
2003/8 rec. Svatováclavská bible. Facsimile. Edd. H. Rothe a F. Scholz. Paderborn aj.: F. Schöningh, 2001 [= Biblia Slavica 1/4]. Listy filologické, 2003, roč. 126, s. 358–362 [vyšlo 2004] 
http://www.jstor.org/stable/23468232

2004
2004/1 Život jurských otců. Přel. Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003 [= Pietas benedictina 8] [překlad třetiny, sjednocení celého překladu, redakce knihy].
2004/2 Život jurských otců: doba, dílo, souvislosti. In Život jurských otců. Přel. Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Praha: Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003, [= Pietas benedictina 8], s. xix–xxxvii [spolu s A. Skřivánkem a A. Vandrovcem].
2004/3 rec. Giovanni Battista Manni, Věčný pekelný žalář. Do češtiny převedl Matěj Václav Šteyer, ed. Martin Valášek, doslov Alena Wildová-Tosi. Brno, Atlantis 2002, 296 s. Listy filologické, 2004, roč. 127, s. 182–185. 
http://www.jstor.org/stable/23468340

2005
2005/1 Repertorium. Revolver revue, 2005, č. 58, s. 270–272 [rec. knihy Jaromíra Lindy aj. Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/1–2. Praha: Karolinum, 2003].
2005/2 Desideria a desiderata: zpráva o nálezu edice Kritische Versuche Josefa Dobrovského v pozůstalosti Oldřicha Králíka. In Vavřínek, V., Gladkova, H., a Skwarska, K. Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003, Slovanský ústav Av ČR, Praha 2004, s. 154–158 [společně s Václavem Petrbokem].
2005/3 Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533–1672. Nepublikovaná disertační práce Uk FF Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace [vydáno v upravené knižní podobě jako 2007/12] 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150017246
2005/4 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2003/2004. Naše řeč, 2005, roč. 88, s. 102–104 [společně s Robertem Adamem a Václavem Petrbokem]
2005/5 THEODÓRÉTOs z KYRRU. Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských. Přel. Jiří Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 [= Pietas benedictina 9] [red. překladu a předmluvy, ed. pozn., s Anselmem Skřivánkem OSB pásmo vysvětlivek].
2005/6 Moravsko-slezské monastikon. Souvislosti, 2005, roč. 16, č. 2, s. 238–240. [rec. knihy D. Foltýna aj. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005]. 
http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=310
2005/7 Přednášky profesora Černého po velké přestávce. Souvislosti, 2005, roč. 16, č. 4, s. 245–249 [rec. knihy Václava Černého Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 3: baroko a klasicismus. Jinočany: H&H, 2005]. 
http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=385
2005/8 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců II. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 [= Pietas benedictina 10] [red. překladu, ed. pozn.].
2005/9 AUGUSTIN. O křesťanském boji. z lat. přel. Ondřej Koupil. In Augustin. Katechetické spisy. Přel. Marie Kyralová, Pavel Mareš, Richard Mašek a Ondřej Koupil. Praha: Krystal OP, 2005, s. 151–176.

2006
2006/1 Dvě knihy poprvé: římská a starokřesťanská literatura. Souvislosti, 2006, roč. 17, č. 3, s. 269–277 [rec. knih Jiřího Šubrta Římská literatura. Praha: OIKOYMENH, 2005, a Heinricha Krafta Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Přeložil J. Kaplan. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005].
2006/2 Dvě knihy podruhé: Jeruzalémská bible a tzv. Bognerův překlad. Souvislosti, 2006, roč. 17, č. 4, s. 291–295. [rec. knihy Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou: pracovní vydání XV: dvanáct proroků. Přel. F. X. Halas aj. Praha: Krystal OP, 2005; Pentateuch: (pět knih Mojžíšových): český katolický překlad. Přel. V. Bogner, J. Brož aj. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006].
2006/3 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2004/2005. Naše řeč, 2006, roč. 89, č. 1, s. 47–48 [společně s Robertem Adamem].
2006/4 VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1: od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéry, 2006 [= Pietas benedictina 11] [ediční zkrácení a úprava textu, revize bibliografických odkazů, bibliografický seznam]

2007
2007/1 [odpověď do ankety „Překladatel a redaktor“]. Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 1, s. 177–178.
2007/2 Rec. Christoph Markschies: Mezi dvěma světy: dějiny antického křesťanství. Praha, Vyšehrad 2005. Salve, 2007, roč. roč. 17, č. 2, s. 124–125.
2007/3 Dobré dílo o Josefu Florianovi. Lidové noviny, roč. 20, č. 83 (7. 4.), příloha Orientace, s. 6 [rec. knihy Jitky Bednářové Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: CDK, 2006].
2007/4 Hieronymovi o edici listů (epistula I). Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 2, s. 244–249 [rec. knihy: Jeroným. Výbor z dopisů. Přel. J. Šubrt. Praha: OIKOYMENH, 2006].
2007/5 ZESCHICK, Johannes. Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 12].
2007/6 Doslov k Zeschickovým dějinám benediktinek a benediktinů v Čechách a na Moravě. In Zeschick, Johannes. Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 12], s. 145–156.
2007/7 SIOSTRZONEK, Petr, a KOUPIL, Ondřej. Besedy o obnově břevnovského kláštera. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 13] [knižní rozhovor s představeným břevnovského kláštera].
2007/8 Cesty k dějinám češtiny. Listy filologické, 2007, roč. 130, č. 1–2, s. 144–147 [úvaha s recenzí knihy Jiřího Marvana Cesty ke spisovné češtině — prvních tisíc let (800–1800): malý průvodce dějinami české lingvoekologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006]. 
http://www.jstor.org/stable/23468493
2007/9 Hieronymovi o Augustinovi a taky trochu o Alarichovi. Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 3, s. 189–192 [rec. knihy Aurelia Augustina O Boží obci I–II. Přel. J. Nováková. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007]
2007/10 Jan Cassianus a jeho Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí. In JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a): předmluva a knihy 1–4. Přel. O. Koupil, J. Pavlík, A. Vandrovec a J. Zdichynec. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 14], s. ix–xliv.
2007/11 JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a): předmluva a knihy 1–4. Přel. O. Koupil, J. Pavlík, A. Vandrovec a J. Zdichynec. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 14] [překlad s dalšími překladateli, redakce překladu, pásmo vysvětlivek].
2007/12 Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. Praha: Karolinum, 2007 [vyšlo 2008]
2007/13 Tři příspěvky k dějinám benediktinů. Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 4, s. 199–203 [recenze knih: Petra Sommera Svatý Prokop: z počátků českého státu a církve. Praha: Vyšehrad, 2007; M. Mádla, A. Schlechta a M. Vondráčkové Detracta larva juris naturae: Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov. Praha: Artefactum, 2006; Jáchyma D. Zítka Stručné dějiny Emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství. Praha: Společnost přátel beuronského umění v Praze, 2007].
2007/14 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2005/2006. Naše řeč, 2007, roč. 90, s. 47–49 [s R. Adamem a V. Petrbokem].
2007/15 Vydávání starých mluvnic češtiny. In POLÁCH, Vladimír P. (ed.). Funkce — funkčnost — funkcionalismus: sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 116–119.
2007/16 Katolická církev v Břevnově. In TRYML, Michal (ed.). Kniha o Břevnově. Praha: Městská část Praha 6, 2007, s. 110–116 [s Anselmem Skřivánkem OSB; 2., opravené vydání se stejným ISBN vyšlo téhož roku].

2008
2008/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007. Naše řeč, 2008, roč. 91, s. 49–51 [s R. Adamem, M. Harvalíkem a V. Petrbokem] 
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7980
2008/2 COZZENS, Donald B. Osvobodit celibát. Přel. M. Koupilová. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008 [jazyková redakce]
2008/3 Rec. Quellen und Texte zur Benediktusregel, (hrsg.) MICHAELA PUZICHA — JOHANNEs GARTNER — PLAZIDUs HUNGERBÜHLER. St. Ottilien, EOS-Verlag 2007, XI + 652 s. ISBN 978-3-8306-7278-4. Listy filologické, 2008, roč. 131, č. 1–2, s. 311–31. 
http://www.jstor.org/stable/23469128
2008/4 Rec. MARTIN z KOCHEMU, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše… Listy filologické, 2008, roč. 131, č. 3–4, s. 557–563. 
http://www.jstor.org/stable/23468599
2008/5 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců III. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008 [= Pietas benedictina 16] [redakce překladu, vydavatelská poznámka].
2008/6 Prozaický chrám ze 14. století. Souvislosti, 2008, roč. 19, č. 1, s. 215–219 [rec. knihy Život Krista Pána. Ed. M. Stluka. Brno: Host, 2006].
2008/7 Kapitoly z dějin bádání o češtině. Souvislosti, 2008, roč. 19, č. 3, s. 244–248 [rec. knihy Jany Pleskalové, Marie Krčmové, Radoslava Večerky a Petra Karlíka (edd.) Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007].
2008/6 JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b): knihy 5–12. Přel. O. Koupil, J. Lorman, E. Mendelová, J. Pavlík, M. Recinová, J. Šimandl, J. Zdichynec, Z. Žalud. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 15] [překlad s dalšími překladateli, redakce překladu, pásmo vysvětlivek, poznámka k překladu].

2009
2009/1 Rec. JOSEF VINTR, Studien zur älteren tschechischen Grammatographie, (Hrsg.) BOHUMIL VYKYPĚL. München: LINCOM Europa 2008, 154 S. (Travaux linguistiques de Brno 03). ISBN 978-3-89586-810-8. Listy filologické, 2009, roč. 132, č. 1–2, s. 202–205. 
http://www.jstor.org/stable/23468624
2009/2 Kdo je kdo mezi českými lingvisty. Souvislosti, 2009, roč. 20, č. 4, s. 199–201 [rec. knihy Jiřího Černého a Jana Holeše (edd.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008].
2009/3 WIPSZYCKA, Ewa, a HIŻYCKI, Szymon. Mniši — nejen ti svatí…: rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. Přel. J. Linka. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 [= Pietas benedictina 17] [předmluva k českému vydání, redakce].
2009/4 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Přel. J. Pavlík. 2., opr. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 [= Pietas benedictina 18] [redakce].
2009/5 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Naše řeč, 2009, roč. 92, s. 48–51 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, V. Petrbokem a V. Šmilauerem]. 
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8030
2009/6 Edice Pietas benedictina: deset let zpřístupňování pramenů mnišství v břevnovském klášteře a co tomu předcházelo. Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, s. 41–45. 
http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2009/jun/41.pdf

2010
2010/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Naše řeč, 2010, roč. 93, s. 50–52 [s R. Adamem, M. Harvalíkem a V. Petrbokem]. 
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8074
2010/2 Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časomíry. Česká literatura, 2010, roč. 58, č. 2, s. 147–167. 
http://www.jstor.org/stable/42687606
2010/3 Rec. Rupert Berger: Liturgický slovník. Praha, Vyšehrad 2008. Přel. V. Konzal, J. Vokoun a Z. Lochovský. Salve, 2010, roč. 20, č. 2, s. 151–153 [rec. knihy].
2010/4 [Jeden z žáků Venceslaa Aquinata?] Xaveria nepudí k lásce ani naděje na Nebe, ani strach z Pekla. Přel. Ondřej Koupil. Plav, 2010, roč. 6, č. 5, s. 42–43.
2010/5 Rec. TILMAN BERGER, Studien zur historichen Grammatik des Tschechischen: bohemistische Beiträge zur Kontaktliguistik. München, Lincom Europa 2008 [= Travaux linguistiques de Brno 02], 94 S. ISBN 978-3-89586-047-8. Listy filologické, 2010, roč. 130, č. 1–2, s. 196–199. 
http://www.jstor.org/stable/23468708
2010/6 Úvaha o gramatikách češtiny a o dějinách češtiny. In JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila, POSPÍŠILOVÁ, Věra, aj. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, s. 7–11.
2010/7 VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 2–3. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2010 [= Pietas benedictina 19] [ediční zkrácení a úprava textu, revize bibliografických odkazů, bibliografický seznam].
2010/8 ŠPIDLÍK, Tomáš. Řehoř Naziánský: úvod ke studiu jeho duchovní nauky. Přel. M. Vavřinková. Olomouc: Refugium, 2010 [jazyková redakce, práce s bibliografickými odkazy].
2010/9 Psaní o českých »lingvistech« raného novověku. Naše řeč, 2010, roč. 93, č. 4–5, s. 241–247. 
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8151

2011
2011/1 Psáti, neb tisknout? (Nám4, a ŠtVýb1 a písaři). in ČORNEJOVÁ, M., RYCHNOVSKÁ, L., a ZEMANOVÁ, J., (edd.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902): sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 23.-25. září 2010, Brno, Česká republika. Brno: Host; Masarykova univerzita, 2010, s. 235–249.
2011/2 [B14] Rec. Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká V/1–2. Edd. J. Pečírková aj. Praha, Academia 2009. Salve, 2011, roč. 21, č. 2, s. 178–179 [rec. knihy].
2011/3 [Olomouc jedna, dvě] Rec. Dějiny Olomouce 1–2. Red. J. Schulz. Olomouc, Univerzita Palackého 2009. Salve, 2011, roč. 21, č. 2, s. 179–181 [rec. knihy].
2011/4 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Naše řeč, 2011, roč. 94, s. 43–45 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou]. 
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8162
2011/5 Benediktinský život v Břevnově. In ROYT, Jan, SKŘIVÁNEK, Anselm, a KOUPIL, Ondřej. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011, s. 30–32 [zároveň odpovědný redaktor].

2012
2012/1 Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2].
2012/2 Modul digitalizovaných mluvnic: co, k čemu, pro koho. In Bibliotheca antiqua 21 (2012). Olomouc: Vědecká knihovna; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2012, s. 123–126. 
http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf21/Bibliotheca%20Antiqua%2020...
2012/3 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 21 mluvnic, redakce k 24. 10. 2012 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Av ČR, oddělení vývoje jazyka, 2012. 
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie.
2012/4 Rec. ŠÁRKA ZIKÁNOVÁ, Postavení slovesného přísudku ve starší češtině. Praha, Karolinum 2009, 234 s. [= Acta Universitatis Carolinae Philologica, Monographia CLII]. ISBN 978-80-246-1381-9. Listy filologické, 2012, roč. 135, č. 1–2, s. 206–207. 
http://www.jstor.org/stable/23468804
2012/5 Rec. Hubertus R. Drobner: Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha: OIKOYMENH 2011. Salve, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–148 [rec. knihy].
2012/6 Angličtí benediktini (odpověď Alešovi). Salve, 2013, roč. 22, č. 3, s. 77–84.
2012/7 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Naše řeč, 2012, roč. 95, s. 47–50 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou]. 
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8234

2013
2013/1 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 51 mluvnic, redakce k 8. 11. 2013 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Av ČR, oddělení vývoje jazyka, 2013. 
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie
2013/2 RŮŽIČKA, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= Pietas benedictina 20] [edice, redakce, ediční poznámka].
2013/3 Historik břevnovsko-broumovského štiftu Jeroným Růžička OSB. In RŮŽIČKA, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= Pietas benedictina 20], s. xi–xxii.
2013/4 Edice Komenského pokračuje. Česká literatura, 2013, roč. 61, č. 5, s. 806–808. ISSN 0009-0468 [rec. Dílo Jana Amose Komenského 15/IV: Eruditionis scholasticae pars I: Vestibulum. Eruditionis scholasticae pars II: Janua. Edd. Jiří Beneš aj. Praha: Academia, 2011]. 
http://www.jstor.org/stable/42710182 http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-sit...
2013/5 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Naše řeč, 2013, roč. 96, s. 50–53 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, Václavem Petrbokem, Vladimírem Šmilauerem a I. Vaňkovou].
2013/6 Představy o kultivované češtině do Dobrovského. In Dittmann, Robert, aj. Studie k moderní mluvnici češtiny 3: čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 113–125. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb...
2013/7 Rec. Prudentius: Kniha hodinek (Cathemerinon), Praha, Herrmann a synové, 2012, přeložil Martin C. Putna. Salve, 2013, roč. 23, č. 3, s. 135–137 [rec. knihy, vyšlo 2014].
2013/8 Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené. Listy filologické, 2013, roč. 136, č. 3–4, s. 365–382 [vyšlo 2014]. 
http://www.jstor.org/stable/24623242
2013/9 Mistr historické syntézy. In NĚMEC, Ludvík. František Dvorník — mistr historické syntézy. Přel. Marcela Koupilová. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2013 [= Prameny spirituality 34], s. 539–545. ISBN 978-80-7412-146-3 [s Pavlem Ambrosem, kromě toho redakce překladu, vyšlo 2014].
2013/10 Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677). Historie — otázky — problémy, 2013, roč. 5, č. 2, s. 95–106 [vyšlo 2014].

2014
2014/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013. Naše řeč, 2014, roč. 97, s. 46–49 [s R. Adamem, M. Harvalíkem a I. Vaňkovou].
2014/2 HOLUB, Bonifác. Paměti farnosti u Svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Ed. Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= Pietas benedictina 21] [edice, redakce, ediční poznámka].
2014/3 Bonifác Holub spisovatel. In HOLUB, Bonifác. Paměti farnosti u Svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Ed. Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= Pietas benedictina 21], s. xxiii–xxxvi (s Anselmem Skřivánkem OSB).
2014/4 Na cestách k nové češtině. Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 1–2, s. 145–158 [úvaha nad knihami WOLDT, Claudia (ed.). Tschechisch bis 1775 — historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen?: Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense 12. November 2010. München; Berlin; Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 2012 [= Specimina philologiae Slavicae 169] a VYKYPĚLOVÁ, Taťána. Wege zum Neutschechischen: Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač, 2013 [= Studien zur Slavistik 32].
2014/5 Rec. Lucie Heilandová — Richard Mahel — Jindra Pavelková — Eva Richtrová, Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Brno, Moravská zemská knihovna 2013, 210 s. ISBN 978-80-7051-196-1 (brož.) * 978-80-70-51-196-1 (chyb.). Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 1–2, s. 201–203.
2014/6 Rec. Milan M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/4: řeholní klerikové (jezuité). Praha, Libri 2012. Salve, 2014, roč. 24, č. 3, s. 137–139.
2014/7 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 71 mluvnic, redakce k 10. 11. 2014 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Av ČR, oddělení vývoje jazyka, 2014. 
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie
2014/8 Rec. PETR VOIT, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, I: Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557. Praha, Koniasch Latin Press 2013, 464 s. ISBN 978-80-86791-98-2. Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 3–4, s. 370–376
2014/9 Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu. Acta Universitatis Carolinae — Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, 2014. Praha: Karolinum, 2015, s. 93–104 [vyšlo 2015]. 
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=541f4c9b-cab9-4861... http://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=52835
2014/10 Filologie: rozhovor s Martinem Svatošem. Česká literatura, 2014, roč. 62, č. 6, s. 815–833. ISSN 0009-0468 [pozor, číslo má paginaci opakující se z předešlého čísla a číslo ročníku na obálce „61“!] (text společně s Martinem Svatošem a Václavem Petrbokem). I on-line: 
http://www.ucl.cas.cz/en/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-sit...
2014/11 Kalendárium. Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 3–4, s. 351–355 (příspěvek do textu Milady Homolkové, Petra Kitzlera a Martina Svatoše).

2015
2015/1 Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2., rev. vyd. Praha: Karolinum, 2015.
2015/2 Hájek jako jazyková autorita. In LINKA, Jan (ed.). Na okraj Kroniky české. Praha: Ústav pro českou literaturu; Academia, 2015 [= Studia Hageciana 1], s. 187–200.
2015/3 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014. Naše řeč, 2015, roč. 98, s. 48–50 [s R. Adamem, M. Harvalíkem a I. Vaňkovou].
2015/4 Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2., rev. vyd. Praha: Karolinum, 2015. e-book (online: pdf)
2015/5 Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015.
2015/6 Benediktinský život v Břevnově. In ROYT, Jan, SKŘIVÁNEK, Anselm, a KOUPIL, Ondřej. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. 3. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2015, s. 30–32 [zároveň odpovědný redaktor].
2015/7 Český misál. Edd. Jan Šlégr aj. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015 [kolace starších textů a včleňování textů nových, konzultace k připomínkám spolupracovníků].
2015/8 AUGUSTIN. Vyznání. Přel. Ondřej Koupil (kniha X–XIII), Marie Kyralová a Pavel Mareš (kniha I–IX). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015 [= Fontes 1].
2015/9 Kdo psal mluvnice češtiny v 16. až 19. století: pexeso. Praha: Akropolis, 2015.
2015/10 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 83 mluvnic, redakce k 29. 8. 2015 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Av ČR, oddělení vývoje jazyka, 2015. 
http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie
2015/11 Ambrogio TRAVERSARI. Hodoeporicon Ambrogia Traversariho. Překlad Jan Steskal (ed.). České Budějovice, Veduta 2013, 236 s., ISBN 978-80-86829-88-3. Český časopis historický, 2015, roč. 113, s. 1025–1028. ISSN 0862-6111[recenze].
2015/12 »Mluvnice češtiny byly významným literárním žánrem«: (s Ondřejem Koupilem o starých gramatikách a gramatikářích, časoměrné prozódii, půlročních digresích, benediktinských publikacích a Svatováclavské bibli). Souvislosti, 2015, roč. 26, č. 4, s. 37–46 [rozhovor vedený Martinem Valáškem]

2016
2016/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 49–51 [společně s Robertem Adamem, Milanem Harvalíkem, Petrem Nejedlým a Irenou Vaňkovou].
2016/2 Poznámka k překladu Augustinových Vyznání. Souvislosti, 2016, roč. 27, č. 1, s. 240–244.
2016/3 Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno: podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 2, s. 243–266.
2016/4 Reedice Českého misálu: zpráva o vydání v roce 2015. Salve, 2016, roč. 26, s. 103–117 (s Janem Šlégrem). v elektronické podobě: 
http://salve.op.cz/archiv/liturgie-a-liturgika-12016/reedice-ceskeho-misalu
2016/5 Pohled na středověký benediktinský klášter. In Josef ŠRÁMEK, Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016 [= Pietas benedictina 22], s. 9–10 [zároveň redakce knihy].
2016/6 Edice Komenského: svazek 9/II. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 4, s. 615–616.
2016/7 Čeština a slovenština v „modulu digitalizovaných mluvnic“. In Slavomír Ondrejovič a Júlia Behýlová (edd.). Fenomén Ďurovič. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016 [= Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: philologica, 2016, roč. 75], s. 107–118.

2017
2017/1 Gramatiky češtiny. In Petr KARLÍK, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (edd.). Nový encyklopedický slovník češtiny online.
https://www.czechency.org/slovnik/GRAMATIKY%20ČEŠTINY [s Radoslavem Večerkou; ZD pro FF MU Brno]
2017/2 Gramatiky češtiny. In Petr KARLÍK, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (edd.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-480-5, s. 606–610 [s Radoslavem Večerkou]
2017/3 Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Edd. Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík. Praha: Karolinum 2017. ISBN 978-80-246-3619-1 [s Jiřím Havlíkem a Martinem Mádlem]
2017/4 Milovaná, která si vyvolila Boha. Katolický týdeník, 2017, roč. 28, č. 29, s. 10. 
http://www.katyd.cz/clanky/prilohy/milovana-ktera-si-vyvolila-boha.html ISSN 0862-5557.
2017/5 ANSELM z Canterbury. Modlitba k svaté Marii Magdaléně. Katolický týdeník, 2017, roč. 28, č. 29, s. 10. ISSN 0862-5557.
2017/6 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016. Naše řeč, 2017, roč. 100, s. 51–53. ISSN 0027-8203 [společně s Robertem Adamem, Milanem Harvalíkem, Petrem Nejedlým a Irenou Vaňkovou].
2017/7 Naše řeč v roce 1817. Naše řeč, 2017, roč. 100, s. 193–206. ISSN 0027-8203 [s Veronikou Štěpánovou].
2017/8 Smysly Písma a smysl čtení Jana Cassiana. Listy filologické, 2017, roč. 140, č. 3–4, s. 343–373. ISSN 0024-4457.
2017/9 Šestidílka znovu vydána: chvála a otázky do diskuse. Listy filologické, 2017, roč. 140, č. 3–4, s. 514–521. ISSN 0024-4457 [rec. edice Bible kralická šestidílná: kompletní vydání s původními poznámkami. Praha: Česká biblická společnost, 2014].
2017/10 Rec. STEFAN MICHAEL NEWERKLA — VÁCLAv PETRBOk — TAŤÁNA VYKYPĚLOVÁ, Maximilian Schimek: Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Editionen. Wien, Holzhausen (Bohemoslavica abscondita, 2) 2014, 380 s. ISBN 978-3-902868-46-6. Listy filologické, 2017, roč. 140, č. 3–4, s. 523–524. ISSN 0024-4457.
2017/11 Přečíst Vláčila (Rozhovor Ondřeje Koupila s Petrem Gajdošíkem nad vznikající knihou František Vláčil: život a dílo). Souvislosti, 2017, roč. 28, č. 4, s. 43–52. ISSN 0862-6928 [s Petrem Gajdošíkem]. Zároveň zveřejněno v internetu: 
http://souvislosti.cz/clanek.php?id=2192

2018
2018/1 ADAM z Veleslavína, Daniel. Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. Ex Hadriano Iunio Medico excerptus et pro usu scholarum Boiemicarum editus. Edd. Tilman Berger, Alena M. Černá, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Štěpán Šimek, Miloslava Vajdlová, Petr Valenta, Jana Zdeňková, 2018 (elektronická edice); verze 15. 2. 2018: 
http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=VelNomT.
2018/2 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 55–57. ISSN 0027-8203 [společně s Robertem Adamem, Robertem Dittmannem, Milanem Harvalíkem, Petrem Nejedlým a Irenou Vaňkovou].
2018/3 Veleslavínská čeština a veleslavínská doba. Česká literatura, 2018, roč. 66, č. 2, s. 263–280.
2018/4 Hrdelní řád Josefa I.: ediční poznámka. In KOUPIL, Ondřej, Marcela KOUPILOVÁ, Karel MALÝ, Jiří ŠOUŠA, Jiří ŠOUŠA jr., Jana VOJTÍŠKOVÁ a Klára WOITSCHOVÁ. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu: chrestomatie 1: druhá polovina 17. a počátek 18. století. Praha: Karolinum, 2018, s. 263–270. [společně s Marcelou Koupilovou]
2018/5 [JOSEF I.] Hrdelní řád Josefa I. Ed. Ondřej Koupil a Marcela Koupilová. In KOUPIL, Ondřej, Marcela KOUPILOVÁ, Karel MALÝ, Jiří ŠOUŠA, Jiří ŠOUŠA jr., Jana VOJTÍŠKOVÁ a Klára WOITSCHOVÁ. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu: chrestomatie 1: druhá polovina 17. a počátek 18. století. Praha: Karolinum, 2018, s. 271–331. [edice, společně s Marcelou Koupilovou]
2018/6 Rec. Rudolf KLINKHAMMER. Die Kirchenmusikhandschriften der Benediktiner in Böhmen im 18. Jahrhundert. Bd. 1: Die Kirchenmusikhandschriften der Benediktinerabtei St. Wenzel in Braunau/Böhmen und ihre Schreiber. Sankt Ottilien, EOs Verlag 2016, CXXI + 1101 s., ISBN 978-3-8306-7753-6. Martin MÁDL a kol. Benediktini: barokní nástěnná malba v českých zemích I–II. Praha, Academia 2016, 1072 s., ISBN 978-80-200-2621-7. Český časopis historický, 2018, roč. 116, č. 2, s. 559–563.
2018/7 Na okraj vydání knihy Izaiáš: Písmo a liturgie v češtině. In Izaiáš: revidovaný překlad s výkladovými poznámkami. Přel. Václav Bogner, Josef Hřebík. Praha: Česká biblická společnost, 2018, s. 419–421. [společně s Janem Šlégrem]
2018/8 Uvedení do křesťanského života. Reedice textu vydaného roku 1987. [Reedici edd. Jan Šlégr a Ondřej Koupil.] Praha: Katolický týdeník, 2018. ISBN 978-80-86615-55-4
2018/9 Římský rituál nově uspořádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II.: svatební obřady. Reedice textu vydaného v roce 2007. [Reedici edd. Jan Šlégr a Ondřej Koupil.] Praha: Katolický týdeník, 2018. ISBN 978-80-86615-56-1
2018/10 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018. Naše řeč, 2018, roč. 101, s. 299–302. ISSN 0027-8203 [společně s Robertem Adamem, Petrem Nejedlým a Irenou Vaňkovou].
2018/11 Rec. ALENA BOČKOVÁ, Historia S. Joannis Nepomuceni = Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu. Praha, Scriptorium 2015, 542 s. ISBN 978-80-88013-18-1. Listy filologické, 2018, roč. 141, č. 3–4, s. 533–535. ISSN 0024-4457 (vyšlo 2019)

2019
2019/1 Orthographia Bohemica. Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přeložili Marcela Koupilová a David Livingstone. Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-234-1; ISBN 978-80-7470-235-8 (PDF) [český překlad]
2019/2 KOUPIL, Ondřej. Náměšťská gramatika: autoři a jejich dílo. In Beneš Optát, Petr Gzel a Václav Philomathes. Gramatika česká (1533). Ed. Ondřej Koupil. Praha: Akropolis, 2019, s. XLI–LX.
2019/3 OPTÁT, Beneš, Petr GZEL a Václav PHILOMATHES. Gramatika česká (1533). Ed. Ondřej Koupil. Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-232-7; ISBN 978-80-7470-233-4 (PDF) [ZD pro Ústav pro jazyk český Av ČR]
2019/4 Láska ke krásnému, tedy dobrému. Katolický týdeník, 2019, roč. 30, č. 12, s. 9. ISSN 0862-5557
2019/5 MERTON, Thomas. Monastický pokoj. Přel. Ondřej Koupil. 2. vyd. Praha: Krystal OP, 2019. ISBN 978-80-7575-045-7
2019/6 Písničky čtyři evanjelické (1534) v triádě Optátových biblik. Česká literatura, 2019, roč. 67, č. 2, s. 188–212. ISSN 0009-0468
2019/7 JAN CASSIANUS. Rozmluvy 11–14. Přel. Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2019 [= Pietas benedictina 23]. ISBN 978-80-86882-24-6
2019/8 Český liturgický překlad (1) (3. července 2019, s Janem Šlégrem) 
http://www.liturgie.cz/liturgicka-komise-ceske-biskupske-konference/cesk...
2019/9 Veleslavínův „trojjazyčný“ nomenklátor a komprimace/dilatace v českém pravopisu raného novověku. Listy filologické, 2019, roč. 142, s. 49–84.